WAX ON BVBA - Algemene Voorwaarden en Disclaimer

Deze website (www.assistonline.eu) is eigendom van WAX ON BVBA, met maatschappelijke zetel te Breemputstraat 120, 1800 Vilvoorde. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan WAX ON BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

WAX ON BVBA verklaart dat de inhoud van de website en downloads op zorgvuldige wijze en naar best vermogen zijn samengesteld. WAX ON BVBA kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. WAX ON BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie en/of gebruik van documenten of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. WAX ON BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

WAX ON BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Privacy & Disclaimer

WAX ON BVBA hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. WAX ON BVBA geeft u daarbij volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kunt de juistheid ervan verifiëren.

WAX ON BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.assistonline.eu gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website www.assistonline.eu permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.ASSIST - Voorwaarden eindgebruikers licentieovereenkomst

WAX ON BVBA is slechts bereid 'ASSIST' (de 'Software') in licentie te verstrekken op voorwaarde dat u (de 'Eindgebruiker') alle voorwaarden van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de 'Overeenkomst') aanvaardt. U aanvaardt alle voorwaarden van deze licentieovereenkomst automatisch door het aanmaken van een gratis proefabonnement of een betalend jaarabonnement of door het gebruiken van de Software in welke vorm dan ook.

Als de Eindgebruiker werknemer, agent van een rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (Feitelijke Vereniging) is, of die rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (Feitelijke Vereniging) vertegenwoordigt en deze overeenkomst aangaat om de software ter beschikking te krijgen voor gebruik binnen de rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (Feitelijke Vereniging) en voor doeleinden die te maken hebben met die rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (Feitelijke Vereniging), stemt de Eindgebruiker er mee in dat de Eindgebruiker deze overeenkomst aangaat namens de rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (Feitelijke Vereniging) en dat de Eindgebruiker bevoegd is om de rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (Feitelijke Vereniging) te binden aan de voorwaarden van deze overeenkomst en de schriftelijke overeenkomst zoals voorafgaandelijk afgesloten is tussen de rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (Feitelijke Vereniging) en WAX ON BVBA.

Anderen dan werknemers van de eindgebruiker wordt gewezen op de beperkingen in art 1.

Als u dit contract niet begrijpt of als u denkt dat dit contract geen betrekking heeft op u, wordt u verzocht contact op te nemen met WAX ON BVBA.


De overeenkomst is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden WAX ON BVBA.


1. Licentie, beperkingen, duur en prijs

(a) Licentie.

Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst en de schriftelijke overeenkomst tussen WAX ON BVBA en De Eindgebruiker, houdende de algemene bepalingen en prijsbepaling, Licentievoorwaarden en Dienstverleningsvoorwaarden, verstrekt WAX ON BVBA hierdoor aan de Eindgebruiker een niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie voor "ASSIST" zonder het recht tot sublicentie, om de WAX ON BVBA-producten voor interne bedrijfs-, verenigings- of privédoeleinden van de Eindgebruiker te installeren, te gebruiken, te laten werken en te tonen (gezamenlijk genoemd: de "Software") met inbegrip van de standaarduitvoering van de eindgebruikershandleidingen en -documentatie ("Documentatie").

"ASSIST" is een softwareprogramma waarmee de gebruiker de volledige werking van zijn vzw, stichting of feitelijke verenigingen in België online kan beheren: boekhouding, ledenbeheer, adressenbestand met contactpersonen, activiteiten met deelnemers, werkgroepen en medewerkers, informatie over de werking van uw vereniging, enzovoort. Al deze gegevens zijn in "ASSIST" met elkaar verbonden, waardoor de Eindgebruiker op ieder moment, in real-time, een duidelijk overzicht krijgt van de werking en de financiële situatie van zijn vereniging. Daarnaast biedt "ASSIST" de mogelijkheid om makkelijk en snel officiële documenten op te maken die conform de vzw-wetgeving jaarlijks moeten neergelegd worden.

De Eindgebruiker verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de integrale inhoud van de schriftelijke overeenkomst, houdende de algemene bepalingen en prijsbepaling, tussen WAX ON BVBA en De Eindgebruiker, zoals voorafgaandelijk overeengekomen.

(b) Beperkingen.

Het gebruiksrecht bevat uitsluitend het recht de objectcode van de programmatuur te laden en uit te voeren via de browser.

Behoudens voor zover uitdrukkelijk voorzien in deze Overeenkomst is het de Eindgebruiker niet toegestaan om de Software :

- te gebruiken, te kopiëren, te tonen, uit te voeren of wijzigingen te maken in of afgeleide werken te maken van de Software of de Documentatie in hun geheel of van delen daarvan of de Software in andere software te verwerken, over te plaatsen of enige andere rechten aan de Software of de Documentatie te ontlenen dan expliciet in de Overeenkomst bepaald, behalve indien en voor zover dergelijke beperkingen wettelijk zijn verboden.
- te vertalen, te reverse engineeren, te disassembleren, te decompileren of op een andere manier de broncode van de Software pogen te achterhalen behoudens in het geval dat dergelijke beperkingen wettelijk verboden zijn.
- de Software of de Documentatie te verhuren, te leasen, uit te lenen, te sublicentiëren of anderszins de Software of de Documentatie aan een derde over te dragen of beperkte rechten op de Software te verlenen.
- aanduidingen van (intellectueel) eigendomsrecht, etiketten of aanduidingen op de Software of de Documentatie te verwijderen. De Eindgebruiker dient op schrift te hebben vastgelegd waar de Software zich bevindt. De Eindgebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle licenties van derden voor hardware die niet van WAX ON BVBA afkomstig is en voor softwareproducten die nodig zijn om de Software te laten werken.
- te laten gebruiken door andere rechtspersonen dan diegene waarmee de licentie-overeenkomst werd getekend of te laten gebruiken door andere personen dan werknemers en consultants in dienst van de rechtspersoon of de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (feitelijke vereniging), noch door andere personen dan de bestuurders of werkende leden indien de rechtsvorm een vzw of stichting betreft; noch door bestuurders of leden wanneer het een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (feitelijke vereniging) betreft. Indien bovenstaande wordt geschonden of indien uit een eventueel marktonderzoek of een eenzijdig beslag inzake namaak of een onderzoek conform art. 3 zou blijken dat andere rechtspersonen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (feitelijke verenigingen) dan de rechtspersoon of niet-werknemers of niet-leden of niet-bestuurders van de rechtspersoon of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (feitelijke vereniging) gebruik zouden hebben gemaakt van de software of bepaalde intellectuele creaties van de software zouden hebben gekopiëerd, reverse ge-engineered, gedecompileerd, gedisassembleerd e.d. zal de rechtspersoon of of de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (feitelijke vereniging), samen met deze derde de facto-eindgebruiker hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn tot een betaling van € 25.000 (vijfentwintigduizend euro) forfaitair, onverminderd een dwangsom van € 5000 per week dat deze applicatie die afgeleid of nagemaakt is uit de software op de markt beschikbaar is en onverminderd bewijs van een hogere schade door WAX ON BVBA.

(c) Duur

Het gebruiksrecht is geldig voor de duur van één jaar.

Deze Overeenkomst en de voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst, houdende de algemene bepalingen, tussen WAX ON BVBA en De Eindgebruiker en het daarbij horende gebruiksrecht wordt enkel verlengd indien de betaling van de verlenging WAX ON BVBA bereikt voor de vervaldag van de overeenkomst. De Eindgebruiker zal hiervoor een betalingsverzoek ontvangen.

(d) Prijs

De Eindgebruiker is een gebruiksvergoeding verschuldigd. De grootte hiervan wordt bepaald in de voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst, houdende de algemene bepalingen en prijsbepaling, tussen WAX ON BVBA en De Eindgebruiker. Deze prijs is jaarlijks door WAX ON BVBA aanpasbaar bij de verlenging overeenkomstig art. 1 c van deze overeenkomst.

2. Aansprakelijkheid en Garantie

De Software wordt geleverd "zoals ze is"; WAX ON BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of functioneren van de Software.

De aanwezigheid van fouten (bugs) in de Software die de functionaliteit van de Software niet belemmeren geven de Eindgebruiker nimmer het recht de betrokken Software geheel of gedeeltelijk af te keuren. De aansprakelijkheid van WAX ON BVBA gaat nimmer verder, dan te trachten in een volgende versie van de Software deze fouten te verhelpen.

Gedurende de looptijd van de licentie zullen fouten in de Software die de functionaliteit van de Software belemmeren zonder kosten voor de Eindgebruiker worden hersteld.

Indien de Software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware, kan door de Eindgebruiker geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.

De Eindgebruiker is gehouden WAX ON BVBA schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen WAX ON BVBA instellen ter zake van schade ontstaan door of met de geleverde Software.

3. Onderzoek

Op schriftelijk verzoek van WAX ON BVBA voorziet de Eindgebruiker WAX ON BVBA van een ondertekende verklaring waarin staat dat de Software in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst wordt gebruikt; zo'n verzoek wordt niet vaker dan twee keer per jaar gedaan tenzij WAX ON BVBA redelijke grond heeft om aan te nemen dat de Eindgebruiker niet handelt in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst). WAX ON BVBA mag op haar eigen kosten onderzoek doen naar het gebruik van de Software door de Eindgebruiker. Zo'n onderzoek vindt plaats onder de gebruikelijke werktijd ten maatschappelijke zetel van de Eindgebruiker of waar de software gebruikt wordt en zal de bedrijfsactiviteiten, stichtings- en/of verenigingsactiviteiten van de Eindgebruiker niet onredelijk verstoren.

Indien uit zo'n onderzoek blijkt dat de Eindgebruiker te weinig rechten heeft betaald voor een product (of een dienst) van WAX ON BVBA, zal de Eindgebruiker een factuur ontvangen wegens de te lage vergoedingen, naast andere (rechts)middelen die hiervoor voorzien zijn. Als het te weinig in rekening gebrachte meer dan vijf procent (5%) van de betaalde licentievergoedingen bedraagt, dient de Eindgebruiker de redelijke kosten te voldoen die WAX ON BVBA heeft gemaakt voor het onderzoek en is hij rente verschuldigd over het te weinig betaalde tegen :

(i) hetzij een jaarlijks rentepercentage van 20%
(ii) de rente die naar toepasselijk recht maximaal verschuldigd is, en wel het percentage dat van deze twee het laagste is.

Indien uit bovenstaand onderzoek of een beschrijvend beslag conform art. 1481 Ger.W. blijkt dat er sprake is van een wanprestatie, inbreuk of misdrijf, dan zullen de sancties zoals o.a. omschreven in 81 van de auteurswet, beslag inzake namaak en de artn. 10-11 van de Softwarewet worden gevorderd.

4. Bescherming van persoonsgegevens

De Eindgebruiker erkent dat zij de "verantwoordelijke van de verwerking" inzake persoonsgegevens is in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wanneer zij gebruikt maakt van de mogelijkheden van de Software om persoonlijke gegevens in de zin van diezelfde wet te verwerken. Noch de Software, noch het louter hosten van persoongegevens door WAX ON BVBA kan er toe leiden dat WAX ON BVBA als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens wordt aanzien.

De Eindgebruiker is verantwoordelijk om de algemene voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens na te leven en om de rechten van de betrokkenen waarvan de persoonsgegevens worden gebruikt te eerbiedigen en desgevallend aangifte te doen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer indien de persoonsgegevens gebruikt worden voor andere doeleinden dan de vrijgestelde.

De Eindgebruiker draagt als verantwoordelijke voor de verwerking inzake persoonsgegevens de aansprakelijkheid inzake eventuele schendingen van de beveiligingsverplichting.

5. Exoneratieclausule andere gegevens

De Eindgebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens die, op welke wijze dan ook, via de Software opgeslagen worden.

6. Overeenstemming met het recht

De Software en daarmee verband houdende technologie zijn onderworpen aan de ex- en importregels in andere landen. De Eindgebruiker stemt er mee in om strikt in overeenstemming met die wetten en regelingen te handelen en erkent dat de Eindgebruiker gehouden is de vereiste vergunningen voor eventuele uitvoer, wederuitvoer of invoer te verkrijgen.

7. Kennisgeving aan eindgebruikers

De Eindgebruiker zal alle andere rechtmatige gebruikers van de Software informeren over deze Overeenkomst en van de schriftelijke overeenkomst tussen WAX ON BVBA en De Eindgebruiker. De Eindgebruiker heeft de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomsten gelezen en begrepen en hij stemt daarmee in, terwijl hij voorts bevoegd is om deze Overeenkomst namens de Eindgebruiker aan te gaan.